ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน เขต9

วันที่ 5 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน51คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1000 วัน เขต 9
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม การพัฒนาระบบการกำกับติดตามการดำเนินงาน โครงการมหัศจรรย์ 1000
วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ร่วมด้วย นพ.ยุทธนา พูนพานิช
          ที่ปรึกษาศูนย์อนามัยที่ 9 พญ.วีณา มงคลพร รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 กว่า 30 คน ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ศูนย์อนามัยที่ 9
นครราชสีมา โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ได้มีการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ใน 4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์
ประกอบด้วย 39 ตำบล ใน 10 อำเภอ และ 4 pcc ในเขตเมือง เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ อาจทำให้ระบบจัดการข้อมูลเดิมไม่รองรับ อาจทำให้ไม่สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
          นอกจากจะมีการบรรยายสรุปการดำเนินงาน โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ปี 2561 แล้วยังมีการอภิปรายการดำเนินงานในปี 2562 การอภิปราย การกำกับ ติดตาม ระบบข้อมูลและการรายงาน
รวมทั้งการจัดทำรูปแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 อีกด้วย
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข