ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมแถลงเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต เขตนครชัยบุรินทร์

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน385คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 นำทีมแถลงเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
        มหัศจรรย์แห่งชีวิต เขตนครชัยบุรินทร์ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดงานเปิดโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 และ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำกลุ่มในการจัดกิจกรรมกลุ่มเสริมพลังผู้ปกครองเพื่อการสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย           
                โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 เป็นประธาน และกล่าวรายงานโดย นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 ร่วมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ พยาบาลวิชาชีพใน รพสต และ PCC ที่เป็นพื้นที่ดำเนินการ ประธาน อสม. ผู้บริหาร สูติแพทย์ กุมารแพทย์ ของ รพศ/รพท/รพช ในพื้นที่ดำเนินการ นายกและเจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 4 จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด 4 จังหวัด สำนักงานประถมศึกษาทุกเขตที่มีพื้นที่ดำเนินการ และศูนย์วิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 300 คน ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส จ.นครราชสีมา นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ในฐานะประธาน เผยว่า "มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต” ความหมาย คือ โภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่สำคัญแบ่งตามโภชนาการที่เหมาะสมเป็น 3 ช่วง ช่วงแรก ตั้งครรภ์ 270 วัน ช่วงสอง แรกเกิดถึง 6 เดือน คือ 180 วันและช่วง3 คือ 6 เดือน ถึง 2 ปี 550 วัน เนื่องจากการพัฒนาของสมองเร็วที่สุดเมื่อเด็กอายุครบ 2 ปี โภชนาการที่เหมาะสมยังสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคภูมิแพ้ เบาหวาน อ้วน โรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งมีอัตราการป่วย และเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
                โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต เขตสุขภาพที่ 9 จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และส่งเสริมให้เด็กสูงดีสมส่วน สร้างเด็กไทยให้มีความพร้อมใน 4 ด้าน เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศ Health (สุขภาพที่ดี) Hand (มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) Heart (เป็นคนดี) Head (เก่ง) โดยเป็นการนำแนวความคิด 3 ประเด็น คือ โภชนาการ 1,000 วัน มาผนวกกับ Best Practice นม 90 วัน 90 กล่อง และปัญหาของงานอนามัยแม่และเด็ก มาบูรณาการลงสู่ตำบลจัดการสุขภาพ นายแพทย์ไพศาล กล่าว. นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการอภิปราย และบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต สร้างสรรค์ชีวิต สร้างสรรค์อนาคต โดยนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 9 แพทย์หญิงวีณา มงคลพร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 , หลักการพื้นฐานของกลุ่มเสริมพลังผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โดย แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และประเด็นเด็ด เด็ก 4.0 เป็นต้น
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข