โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กผ่านเกณฑ์ประเมินศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีและดีมาก (เป้าหมายร้อยละ 40)

จังหวัด

จำนวนศูนย์เด็กเล็กทุกสังกัดรวมสังกัดเอกชน (จำแนกรายจังหวัด/สังกัด/จำนวนเด็ก/ครู) ปี 2549 (แห่ง) จำนวนศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัยเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดี+ดีมาก (แห่ง) ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 214 98 45.79
ตาก 132 90 68.18
สุโขทัย 212 159 75.00
พิษณุโลก 218 132 60.55
เพชรบูรณ์ 207 82 39.61

เขต 2

983 561 57.07