โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ร้อยละของโรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (เป้าหมายร้อยละ 85)

จังหวัด

จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกสังกัด จำนวนโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 317 317 100.00
ตาก 277 277 100.00
สุโขทัย 376 376 100.00
พิษณุโลก 508 508 100.00
เพชรบูรณ์ 613 613 100.00

เขต 2

2,091 2,091 100.00