โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร

ร้อยละของจำนวนตลาดสดประเภทที่ 1 มีชมรมผู้ขายของในตลาด (เป้าหมายร้อยละ 30)

จังหวัด

จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมด จำนวนตลาดสดประเภทที่ 1 ทีมีชมรมผู้ขายของ ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 25 5 20.00
ตาก 13 3 23.08
สุโขทัย 14 3 21.43
พิษณุโลก 22 5 22.73
เพชรบูรณ์ 21 5 23.81

เขต 2

95 21 22.11