โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (เป้าหมายร้อยละ 50)

จังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทั้งหมด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 3,741 897 23.98
ตาก      
สุโขทัย 3,979 1,724 43.33
พิษณุโลก      
เพชรบูรณ์ 6,103 3,925 64.31

รวมเขต

13,823 6,546 47.36

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)