โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

ร้อยละของคลินิกเพื่อลูกกินนมแม่ 6 เดือนใน รพศ/รพท/รพ.สส ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายร้อยละ 50)

จังหวัด

จำนวนคลินิกเพื่อลูกกินนมแม่ 6 เดือนใน รพศ/รพท/รพ.สส ทั้งหมด (แห่ง) จำนวนคลินิกเพื่อลูกกินนมแม่ 6 เดือนใน รพศ/รพท/รพ.สส ผ่านเกณฑ์ (แห่ง) ร้อยละ
อุตรดิตถ์ 1 1 100.00
ตาก 2 0 0
สุโขทัย 2 2 100.00
พิษณุโลก 1 1 100.00
เพชรบูรณ์ 1 1 100.00

รวมเขต

7 5 71.43

หมายเหตุ : ข้อมูลปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)