พัฒนาชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่ : โครงการพัฒนาชุมชนน่าอยู่เมืองน่าอยู่

ร้อยละของโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) (เป้าหมาย ร้อยละ 40)

จังหวัด จำนวนโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพฐ. (แห่ง) จำนวนโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน(สพฐ.)ที่มีส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) (แห่ง) ร้อยละ
ตาก 213 56 26.29
พิษณุโลก 497 296 59.56
เพชรบูรณ์ 625 247 39.52
สุโขทัย 199 54 27.14
อุตรดิตถ์ 299 50 16.72

เขต

1,833 703 38.35

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)