Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2549 โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 23:15
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 76
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1519826

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวลินดา สิริภูบาล

หลักการและเหตุผล
             แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดี โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในเรื่องของความร่วมมือของโรงเรียนแต่ปัญหาสุขภาพบางประการยังคงอยู่ เช่น ปัญหาทันตสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและปัญหาเรื่องห้องส้วม ซึ่งต้องดำเนินงานทั้ง 3 ด้านให้เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยจัดทำโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2548 มีโรงเรียนนำร่องใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ๆละ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 24 โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างแกนนำเด็กวัยเรียนให้มีส่วนร่วมในเรื่องการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย
2.สร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากและพฤติกรรมการใช้และรักษาความสะอาดห้องส้วม
3.สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี

กลวิธีดำเนินงาน
1.ประสานงานและชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบงานของ       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด
2.คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
3.จัดค่ายต้นแบบ ในระหว่างวันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมเทพนคร จ.พิษณุโลก จังหวัดละ 1 โรงเรียน

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก รวม 5 คน
2.ครูและนักเรียน จากโรงเรียนต้นแบบของแต่ละจังหวัด ดังนี้
 โรงเรียนพิณพลราษฎ์ตั้งตรงจิตร 12 อ. วังทอง จ. พิษณุโลก จำนวน 10 คน
 โรงเรียนบ้านท่าโก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์          จำนวน 11 คน
 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร อ.ศรีสังวร จ.สุโขทัย  จำนวน 11 คน
 โรงเรียนอนุบาลตาก อ.เมือง จ. ตาก      จำนวน 10 คน
  โรงเรียนบ้านในเมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์    จำนวน 9 คน
3.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ จำนวน 16 คน
                                                     รวมทั้งสิ้น         จำนวน 72 คน
                               
งบประมาณที่ใช้      รวมทั้งสิ้น 31,799 บาท

       สรุปผลการประชุมมีการจัดสรุปประจำวันและจัดทำโครงการเพื่อนำไปดำเนินการต่อหลังจาก สิ้นสุดการประชุม ประกอบด้วย โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย โครงการสุขาน่าใช้และโครงการเด็กไทยฟันดี โรงเรียนละ 3 โครงการ พร้อมสรุปประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
4.ติดตามการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมค่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและประเมินโรงเรียนผ่านมาตรฐาน เรื่อง อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี ของโรงเรียนที่เข้าประชุมทั้ง 5 โรงเรียน และติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2548 ด้วย
5.สนับสนุนจังหวัดให้จัดกิจกรรมนักเรียนแกนนำชมรมเด็กไทยทำได้ พบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด และสนับสนุนเอกสาร คู่มือการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการติดตามเยี่ยมโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 ลำดับ

วันที่ติดตาม 

จังหวัด 

โรงเรียน 

 ผลการติดตาม

 1

 14,19 ก.ค. 2549

 สุโขทัย

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก
โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
โรงเรียนลิไทพิทยาคม

 ผ่าน

 2

18 ก.ค. 2549 

พิษณุโลก 

โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ
โรงเรียนพิณพลราษฎร์
โรงเรียนชุมแสงสงคราม
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าสัก ( ทศพลอนุสรณ์ )

 ผ่าน

 3

 20-21 ก.ค.49

 เพชรบูรณ์

 โรงเรียนบ้านท่าโก
โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
โรงเรียนบ้านวังพลับ

 ผ่าน

4

 1-2 ก.ค. 2549

อุตรดิตถ์ 

โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
โรงเรียนบ้านในเมือง
โรงเรียนบ้านนาแซง
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์

 ผ่าน

5

 6-8 ส.ค.49

 ตาก

โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนอนุบาลตาก
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม

 ผ่าน

6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับสำนักเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่การศึกษาละ 20 โรงเรียน จำนวน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ( 5 จังหวัด ) รวมทั้งสิ้น 419 โรงเรียน ( พิษณุโลกดำเนินการ 232 โรงเรียน )

ข้อมูลสถานการณ์โรงเรียนเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 4549
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

 จังหวัดจำนวนโรงเรียน จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนเป้าหมาย จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทยทำได้ ชมรมเด็กไทยทำได้  
      จำนวนร้อยละ  จำนวนร้อยละ 
 พิษณุโลก

510 

 3

 60

 232

 186

 80

 232

 100

 ตาก

 276

 2

 40

 40

 40

 100

 40

 100

 สุโขทัย

 375

 2

 40

 44

 44

 100

 40

 100

 เพชรบูรณ์

 614

 3

 60

 60

 60

 100

 60

 100

 อุตรดิตถ์

 320

 2

 40

 43

 43

 100

 43

 100

 รวม

 2095

 12

 240

 419

 373

 89.0

 419

 100

แบบรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามตัวชี้วัดกรมอนามัย

7.จัดเวทีสัมมนาเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 11 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมไพลิน จ. พิษณุโลก

วัตถุประสงค์
             เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5 จังหวัด
 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
2.ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต้นแบบปี 2548 และปี 2549จำนวน 14 โรงเรียน
3.ครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกร่วมสังเกตการณ์
4.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
                                                  รวมทั้งสิ้น 152 คน

งบประมาณที่ใช้ รวมทั้งสิ้น 80,056 บาท

สรุปผลการประชุม
1.มีการจัดนิทรรศการโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 9 ชุด ( 9 โรงเรียน )
2.มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 5 จังหวัด ( 5 โรงเรียน ) ในประเด็นอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี
3.มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวคิด วิธีการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดย รศ. ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4.ผลการประเมินความพึงพอใจและเห็นด้วยกับการจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 98

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ
          ทีมงานที่เข้มแข็ง

ปัญหาอุปสรรค     
         งานต้องเร่งรัดทำในช่วงเดือนพฤษภาคม ไม่สะดวกต่อโรงเรียนในการไปทำ     กิจกรรมต่อ

ข้อเสนอแนะ
         ควรจัดค่ายในช่วงปลายปีการศึกษาและติดตามในช่วงต้นปีการศึกษาต่อไป

 

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย