Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2552 โครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 16:48
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 76
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1520408

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นางนภาพร  เหมาะเหม็ง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

หลักการและเหตุผล
      การพัฒนานักเรียนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ภายใต้แนวคิดการมี ส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน เป็นกลยุทธ์ที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมดำเนินการกับฝ่ายการศึกษามาตั้งแต่ปี 2541 ก่อให้เกิดผลเป็นที่น่าพอใจ  โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพจนผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกปีติดต่อกันเป็นลำดับ
      สำหรับเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ใช้ในช่วงที่ผ่านมา  เป็นเกณฑ์ที่ประกอบด้วย  ตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบ 10 ประการ ซึ่งส่วนใหญ่เน้นด้านกระบวนการของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นทิศทางแก่โรงเรียน  แต่ยังมิได้ให้ความสำคัญกับการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพมากนัก  ดังนั้นเมื่อการพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดำเนินมาจนถึงโรงเรียนบรรลุเกณฑ์ค่อนข้างสูงดังกล่าว ในปี 2551 กรมอนามัยจึงเห็นสมควรที่จะยกระดับเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง  โดยจัดทำเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  ให้มีตัวชี้วัดที่เน้นการการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน และผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น
 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  ได้สนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไปสู่เป้าหมายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรต่อไป

วัตถุประสงค์      เพื่อประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ผ่านการประเมินระดับ ในเขตรับผิดชอบ

กลวิธีดำเนินงาน
1.ประสานผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.ประเมินและนิเทศติดตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
3.คัดเลือก 1 โรงเรียนส่งประกวดระดับประเทศ
4.สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
      โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ผ่านการประเมินระดับเขต  มีจำนวน 2 แห่ง     คือ โรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์

     ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก    ได้คัดเลือกให้โรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นตัวแทนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับเขต เข้าประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ  ในการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2552  วันที่ 23 – 24  มีนาคม  2552   ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  กรุงเทพมหานคร  
ผลการประกวด โรงเรียนบ้านห้วยยาง  อำเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2  (ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก)

ผลลัพธ์/ผลผลิต
    มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ผ่านการประเมินระดับเขต จำนวน 2 โรงเรียน

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
- มีการทำงานเป็นทีม
- มีเกณฑ์ชี้วัดในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรที่ชัดเจน


 

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย