การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (เป้าหมาย 5 ชมรม)

จังหวัด จำนวนชมรมที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (ชมรม)
ตาก 1
พิษณุโลก 9
เพชรบูรณ์ 1
สุโขทัย 2
อุตรดิตถ์ 1

เขต

14

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)