Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2551 โครงการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2552

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 15:18
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 76
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1521038

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2552 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รอยรัก ทองสงคราม   
วันพุธที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2009 เวลา 11:i น.

โครงการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกประจำปีงบประมาณ 2552 

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญชลี  ไวว่อง  นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว

หลักการและเหตุผล   
           โครงการประชาสัมพันธ์ ของ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดตั้งขึ้นภายใต้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์มีภารกิจสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 เพื่อให้สามารถดำเนินงานตามแผนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์การกับภาคีเครือข่าย ทั้งนี้     การประชาสัมพันธ์ นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไปยังภาคีเครือข่าย  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกอย่างถูกต้อง  อันมาซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน     ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงต้องอาศัยกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงจะส่ง  ผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกสามารถเผยแพร่สู่ภาคีเครือข่ายและประชาชนผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ของ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2  อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบทบาท  ภารกิจของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
 2.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
 3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของตนเอง ครอบครัว ชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย      
 1.บุคลากรภายในศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
 2.เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

กลวิธีดำเนินการ
 1.จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
 2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
  2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน
   - บทความประชาสัมพันธ์
   - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร
  2.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ
   - ข่าวความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรม
   - ภาพข่าวเผยแพร่กิจกรรม
  2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
   -สนับสนุนการจัดนิทรรศการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
   - ร่วมจัดนิทรรศการถวายพระพร
   - ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาศพิเศษ
  2.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 3.ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
 4.ร่วมจัดนิทรรศการหรือตามกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  2
 5.จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  ในปีงบประมาณ  2551  เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์กร 
 6.จัดทำปฏิทินปี  2551 
 7.สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์กร
  7.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
   - จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผ่านเครือข่ายสื่อสารมวลชน
   - จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขต 2 และ มอบหนังสือ “ รู้ไว้... อนามัยดี๊ดี “ มอบเป็นรางวัลให้กับประชาชนที่มีการตอบคำ
      ถามหรือส่งจดหมายถึงสถานี 
   -ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน 
   - สัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน
  7.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์
   - ทำข่าวโครงการ/การประชุม/กิจกรรมพิเศษ
  7.3  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
   -จดหมายข่าวศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
   -แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์
  7.4  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซด์ของหน่วยงาน
   -บทความประชาสัมพันธ์
   -ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร
  7.5  ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน
   -บทความประชาสัมพันธ์
   -ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร
  7.6   ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ
   -ข่าวความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรม
   -ภาพข่าวเผยแพร่กิจกรรม
  7.7 ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
   -สนับสนุนการจัดนิทรรศการให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
   - ร่วมจัดนิทรรศการถวายพระพร
   - ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมไว้อาลัย
  7.8 ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 8.ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
 9.ร่วมจัดนิทรรศการหรือตามกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  2
 10.จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  ในปีงบประมาณ  2551  เพื่อเป็นข้อ     เสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้
      บริหารองค์กร 
 11.จัดทำปฏิทินปี  2551 
 12.สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ    ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552

งบประมาณ  ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  จำนวน      127,761.00 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน
 1.จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
 2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
  2.1   ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน
  2.2   ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ
  2.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ
   - ร่วมจัดนิทรรศการถวายพระพร           2 ครั้ง
   - ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสพิเศษ  1 ครั้ง
  2.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 3.ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์   50  ครั้ง
 4.ร่วมจัดนิทรรศการหรือตามกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  2    12 ครั้ง
 5.จัดทำปฏิทินปี  2551   300 เล่ม
 6.สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์กร
  6.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง
   - จัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผ่านเครือข่ายสื่อสารมวลชน มีผู้เข้าร่วมประชุม 169  คน  จากสื่อวิทยุชุมชน,
     หนังสือพิมพ์,โทรทัศน์,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,เครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตฯ
   - จัดรายการวิทยุชุมชน ในเขต 2 และ มอบหนังสือ “ รู้ไว้... อนามัยดี๊ดี “ มอบเป็นรางวัลให้กับประชาชนที่มีการตอบคำ
     ถามหรือส่งจดหมายถึงสถานี   90 ครั้ง
   -ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน  100 แห่ง/1ครั้ง
   - สัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน 2  ครั้ง
  6.2  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
   -จดหมายข่าวศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  2  ครั้งๆ 1.000  ฉบับ
   -แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์   2000  ฉบับ 
  6.3  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซด์ของหน่วยงาน
   -บทความประชาสัมพันธ์     12  ครั้ง
   -ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร 24  ครั้ง
  6.4 ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน
   -บทความประชาสัมพันธ์    100   ครั้ง
   -ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร
  6.5  ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมพิเศษ
   -ข่าวความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรม
   -ภาพข่าวเผยแพร่กิจกรรม
  6.6 ประชาสัมพันธ์ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  2 ครั้ง
 7.ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
 8.ร่วมจัดนิทรรศการหรือตามกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เขต  2
 9.จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  ในปีงบประมาณ  2551  เพื่อเป็นข้อ     เสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์กร 
 10.จัดทำปฏิทินปี  2551  300 เล่ม
 11.สรุปผลการดำเนินงานโครงการเพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่ผู้บริหารองค์กร

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
 1.  ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
  -มีแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  -ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
   ประสิทธิภาพครอบคลุมประชาชน ในเขต 2
 2.ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
  -ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกมีภาคีเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมกลุ่มพื้นที่ในเขต 2 และพร้อมจะเผยแพร่การดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1.ประชาชนทราบถึงบทบาทภารกิจ หน้าที่ของศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของตนเอง ครอบครัว ชุมชน เบื้องต้น
 3.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกได้ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจที่
    มีประสิทธิภาพ
 4. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกมีภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพให้คนไทยสุขภาพดี

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย