โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

อัตราหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10)

จังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่ได้รับการเจาะเลือดเพื่อหาค่า Hct จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะซีด (ค่า Hct น้อยกว่า 33%) ร้อยละ
พิษณุโลก 2,171 238 10.96
เพชรบูรณ์ 3,710 337 9.08
ตาก 1,118 145 12.97
สุโขทัย 1,769 171 9.67
อุตรดิตถ์ 1,493 295 19.76

เขต

10,261 1,186 11.56

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ