Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2550 โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในพื้นที่เขต 2 ปี 2550

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 15:35
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 77
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1522397

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในพื้นที่เขต 2 ปี 2550 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในพื้นที่เขต 2 ปี 2550

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพูนศิริ  ฤทธิรอน

หลักการและเหตุผล 
            จากนโยบายและการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย ได้มีการ       ออกกำลังกายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพให้ประชาชนมีความแข็งแรงทั้งกาย ใจ สังคม  ทั้งยังป้องกันการตายก่อนวัยอันสมควร และการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือด เป็นต้น  นั้น
           ปี 2550 กองออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นถึงการเพิ่มกิจกรรมทางกายที่พอเพียง อันเป็นการออกกำลังกายเพื่อการสร้างสุขภาพ ช่วยเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่เขต 2 ขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว อันจะสามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริม ป้องกัน สุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขต 2 ต่อไป

วัตถุประสงค์   
1.   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย และ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  ในพื้นที่เขต 2
2.   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกกำลังกาย/ การออกแรงเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่เขต 2
3.   เพื่อสนับสนุนการวัดรอบเอวของชมรมสร้างสุขภาพ  ในพื้นที่เขต 2

กลุ่มเป้าหมาย 
 เทศบาล  อบต. รพ. ชมรมสร้างสุขภาพ วัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่เขต 2

กลวิธีดำเนินการ
1. ประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  ปี 2549 ในพื้นที่เขต 2
 2.1 ชี้แจงการวางแผนการประเมินร่วมกับจังหวัด
 2.2 รับรองมาตรฐานสวนสาธารณะ
 2.3 ขอสนับสนุนใบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานสวนสาธารณะจากส่วนกลาง
3. ผลิตสื่อการรณรงค์การออกกำลังกาย/ ออกแรงเพื่อสุขภาพ
4. สนับสนุนสายวัดเอว สื่อรณรงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัดรอบเอวของชมรมสร้างสุขภาพทุกชมรม โรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมือง
    พื้นที่เขต 2 
5. ประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ระยะเวลาในการดำเนินงาน    เดือนมีนาคม 2550 - กันยายน 2550

งบประมาณ   งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น   100,000 บาท  
              ใช้ในการดำเนินงาน ปี 2550 เป็นจำนวนเงิน              89,055 บาท
                         (เหลือกิจกรรมรับรองมาตรฐานสวนฯ จังหวัดตากในวันที่ 20-21 กันยายน เป็นเงิน 4,360 บาท) 

สรุปผลการดำเนินโครงการ
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย  ปี 2550 ในพื้นที่เขต 2
  จัดกิจกรรมรับรองมาตรฐานสวนสาธารณะและสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ซี่งหมายถึง สวนสาธารณะทั่วไป  ลานกีฬาของโรงเรียน วัด หรือโรงพยาบาล และสถานบริการ Fitness ใน 4 จังหวัดของพื้นที่รับผิดชอบ  ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  และจังหวัดตาก โดยใช้เกณฑ์ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้บูรณาการงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพด้วยกัน  อันมีองค์ประกอบดังนี้
 •ความครอบคลุมประชากร
 •ผังบริเวณต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
  -รั้ว/ ประตู หรือขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา ตรวจตรา
  -ที่จอดรถสวนสาธารณะ ควรจะมีที่จอดรถให้เพียงพอ และไม่ให้รถเข้าไปวิ่งในสวนสาธารณะ
  -เรือนอำนวยการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการของสวนสาธารณะนั้นๆ
  -สนามเด็กเล่น
  -สวนสุขภาพ
  -ม้านั่ง และโต๊ะ
  -ห้องส้วมสาธารณะ
  -ถนนและทางเดิน
 •การจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  -การจัดหาน้ำดื่ม น้ำใช้
  -การจัดการมูลฝอย
  -การจัดการน้ำเสีย
 •การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือในเรื่องอุบัติเหตุต่างๆ ภายในสวนสาธารณะ
 •การบริการตรวจสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 •การจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพและมีกิจกรรมสร้างสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย
 •ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หลักเกณฑ์ในการรับรองมาตรฐาน
    หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสวนสาธารณะ
 ตรวจรับรองมาตรฐาน เพื่อจัดระดับมาตรฐานซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นฐาน ดี ดีมาก มีเกณฑ์ดังนี้
 จัดระดับการประเมินสวนสาธารณะ เพื่อจัดแบ่งระดับมาตรฐาน มี 3 ระดับ ดังนี้
   - มาตรฐานระดับพื้นฐาน  ปฏิบัติตามข้อ   1-10  ทุกข้อ
   - มาตรฐานระดับดี ปฏิบัติตามข้อ 11-14  ทุกข้อ
   - มาตรฐานระดับดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 15-23 ทุกข้อ

   หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย
การประเมินผลสถานที่เพื่อการออกกำลังกายเพื่อจัดเกณฑ์มาตรฐาน มีดังนี้
   -ได้มาตรฐาน                =ปฏิบัติได้ครบตัวชี้วัดข้อ 1-7 ทุกข้อ
   -ไม่ได้มาตรฐาน             = ปฏิบัติไม่ครบตัวชี้วัดข้อ 1-7 ทุกข้อ

   สนับสนุนสื่อรณรงค์การออกแรง/ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
        จัดทำสมุดบันทึกการออกแรง/ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1,000 เล่ม 

   สนับสนุนการดำเนินงานโครงการคนไทยไร้พุง และตัวชี้วัดรอบเอวของผู้ตรวจราชการเขต 2  โดยทำการ
  •สนับสนุนสายวัดเอวให้กับชมรมสร้างสุขภาพทุกชมรม , โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในเขตอำเภอเมือง และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมือง
  •สนับสนุนสื่อ , เอกสารความรู้เรื่องการวัดรอบเอว ดังนี้
   -คู่มือโรคอ้วนลงพุง
   -แผ่นพับคนไทยไร้พุง
   -แผ่นพับรู้รักษ์ วัดรอบเอว
   -แผ่นพับหลักในการควบคุมน้ำหนัก
    เป็นต้น
  •ให้ความรู้(เป็นวิทยากร)เรื่องโรคอ้วนลงพุง (Metabolic  Syndrome) , การออกแรง / ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อลดเอว , อาหารเพื่อลดน้ำหนัก ให้กับแกนนำชมรมสร้างสุขภาพ , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , ตัวแทนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในเขตอำเภอเมือง และตัวแทนหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมือง  5 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินงานกับโครงการพันธมิตรเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในการจัดอบรมแกนนำชมรมสร้างสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ในปี 2459
  •วางแผนการดำเนินงานโครงการคนไทยไร้พุงในปี 2551 ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานโภชนาการ ฝ่ายพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  , งานออกกำลังกาย และงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ผลผลิต
 ผลการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสวนสาธารณะและสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย 4 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่

จังหวัดพิษณุโลก
ผลการรับรองที่ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 6 แห่งมีดังนี้

 สวนสาธารณะ

ระดับผลการรับรอง

 

 

 

 พื้นฐาน

ดี         

ดีมาก     

 อำเภอวัดโบสถ์   
 สวนสุขภาพ  

 /

 อำเภอพรหมพิราม   
 สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพรหมพิราม  

 /

 อำเภอบางระกำ   
 สวนหนองกล่ำ  

 /

 อำเภอบางกระทุ่ม   
 สวนสุขภาพ 

 /

 
 อำเภอเนินมะปราง   
 สวนสุขภาพ

 /

  
 สวนเฉลิมพระเกียรติ  

 /

ผลการรับรองมาตรฐานสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

 ลานกีฬา

ผลการรับรอง 

 

 

 ผ่าน

ไม่ผ่าน 

 อำเภอบางกระทุ่ม

 

 

 เทศบาลอำเภอบางกระทุ่ม

 


จังหวัดสุโขทัย
สวนสาธารณะเข้าร่วมโครงการจำนวน 7 แห่ง ผลการรับรองมาตรฐาน  มีดังนี้

 สวนสาธารณะ

ระดับผลการรับรอง

 

 

 

 พื้นฐาน

ดี         

ดีมาก     

 อำเภอทุ่งเสลี่ยม   
 สวนสาธารณะน่ารื่นรมย์ ทต.ทุ่งเสลี่ยม

ไม่ผ่าน 

 

 

 อำเภศรีนคร   
 สวนสุขภาพริมทางรถไฟ  

 /

 อำเภอสวรรคโลก   
 สวน 60 ปี กรมอาชีวศึกษา

 /

 

 

 อำเภอเมือง   
 สวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ 

 /

 
 อำเภอคีรีมาศ   
 สวนสุขภาพ อบต.หนองกระดิ่ง

ไม่ผ่าน

  
 อำเภอบ้านด่านลานหอย  

 

 สวนสุขภาพบ้านสวนป่า

 ไม่ผ่าน

  
 อำเภอกงไกรลาศ   
 สวนสุขภาพ อบต.ไกรใน

 ไม่ผ่าน

  

จากการรับรองมาตรฐานสวนสาะธารณะที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ สามามารถสรุปผลได้ดังนี้
            -  ไม่ผ่าน           จำนวน 4 แห่ง
            -  ระดับพื้นฐาน   จำนวน  1  แห่ง
            -  ระดับดี         จำนวน   1  แห่ง
            - ระดับดีมาก      จำนวน  1  แห่ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ
ทางตรง 
•ประชาชนมีสถานที่ที่ได้มาตรฐาน เอื้อต่อการทำกิจกรรมสร้างสุขภาพ เช่น               ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ
•สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในเขตอำเภอเมือง และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมืองได้มีความรู้เรื่องโรคอ้วนลงพุง , การออกกำลังกาย/ออกแรงเพื่อสุขภาพและลดเอว  และอาหารเพื่อสุขภาพและลดน้ำหนัก
•สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ในเขตอำเภอเมือง และหน่วยงานราชการในเขตอำเภอเมืองทราบขนาดเอวของตนเอง

ทางอ้อม
•ประชาชนในพื้นที่เขต 2  ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องโรคอ้วนลงพุง การดูแลขนาดรอบเอวของตนเองให้ได้มาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน  ความดันโลหิต  โรคหัวใจและหลอดเลือด
•กระตุ้นให้หน่วยงานที่จัดทำสวนสาธารณะ , ลานออกกำลังกาย และศูนย์กีฬาได้มีการพัฒนามาตรฐาน และการบริการเพื่อให้ประชาชนได้มาใช้บริการอย่างมีความสุข และปลอดภัย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1.ความร่วมมือและความตระหนักถึงความสำคัญในโครงการคนไทยไร้พุงของเครือข่าย
2.ผู้รับผิดชอบสวนสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุง ดูแลสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการ
3.การสนับสนุนสายวัดเอว , สื่อ และแผ่นพับ มีผลทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความเต็มใจวัดรอบเอวและรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเรื่องการวัดเอวของผู้ตรวจราชการมากขึ้น

ปัญหา  อุปสรรค  ในการดำเนินงาน/แนวทางแก้ไขปัญหา
       การรายงานผลการวัดรอบเอวตามตัวชี้วัดของจังหวัดพิษณุโลกล่าช้า ไม่ทันส่งผลฯให้กับคณะผู้ตรวจราชการ แนวทางแก้ไข ตรวจสอบความเข้าใจของกำหนดการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ตรงกัน         

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย