โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 แห่ง)

จังหวัด

จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนที่ร่วมโครงการ ร.ร. ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ร้อยละ
พิษณุโลก 3    
เพชรบูรณ์ 3    
ตาก 2    
สุโขทัย 2    
อุตรดิตถ์ 2    

เขต

12    

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ