Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2550 โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คนไทยห่างไกลโรค ปี 2550

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 06:06
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 77
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1526209

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คนไทยห่างไกลโรค ปี 2550 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ คนไทยห่างไกลโรค ปี 2550

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุธน  เพ็งคุ้ม   นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

หลักการและเหตุผล 
           เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การบริการด้านอาหาร และการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านอาหารเพื่อส่งออก ในภูมิภาคนี้    พร้อมทั้งเป็นการแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย     และสภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศ  ประการสำคัญที่สุดเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นประชาชนในประเทศหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในด้านการบริโภคอาหารจากแหล่งจำหน่ายอาหารในประเทศไทย สำหรับพื้นที่เขต 2  ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง มีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนาธรรมการบริโภคอาหาร การประกันความปลอดภัยด้านอาหาร จึงมีส่วนสำคัญสร้างความมั่นใจสำหรับนักเที่ยวรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย  ซึ่งการจะบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ จำเป็นต้องมีระบบสารสนเทศและกระบวนการพัฒนาให้ระบบบริการอาหารมีความสะอาด ปลอดภัยประกอบกับระบบการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จึงมีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริม ควบคุม กำกับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสุขภาพ

วัตถุประสงค์
 1.พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขาภิบาลอาหาร
 2. เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากร้านอาหาร  แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด
 3.ส่งเสริมการบริการอาหารในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการบริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 4.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดการการบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้บริโภค
 6.เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมาย ตาม พ.ร..บ การสาธารณสุขในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย

เป้าหมายการดำเนินงาน  
 - สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย  6,950     แห่ง  (ร้อยละ  70  ของสถานประกอบการ)
 - สถานประกอบการได้รับการตรวจประกันคุณภาพและติดตามเฝ้าระวัง   250    แห่ง
 - สนับสนุนน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น  จำนวน  3,750 ชุด
 - ผลิตหรือจัดหา น้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น  จำนวน  15,000 ชุด
 - ตรวจคุณภาพอาหารถุง จำนวน 900 ตัวอย่าง
 - เครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต  40   คน
 - คัดเลือกร้านอาหาร-แผงลอยในดวงใจ ระดับจังหวัด ระดับ เขต
 - เครือข่าย Food Spy  50  คน

กลยุทธ์การดำเนินงานและแนวทางการดำเนินกิจกรรม
กลยุทธ์การดำเนินงาน
 1. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
 2.กลยุทธ์การประกันคุณภาพสถานที่จำหน่ายอาหารที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ Clean Food Good Teste
 3. กลยุทธ์การสร้างพหุภาคี
 4. กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน     ปีงบประมาณ  2550  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

งบประมาณ   
 จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก   เป็นเงิน   275,040    บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)   งบประมาณที่ใช้จริง 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

สรุปผลการดำเนินงาน
 พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานข้อกำหนดท้องถิ่น
 1.สำรวจ ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
  จัดสำรวจสถานการณ์การตราและการใช้ข้อบัญญัติจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลครอบคลุม 5 จังหวัด 
 2.ดำเนินงานประชาสัมพันธ์พัฒนามาตรฐานและพัฒนาเครือข่าย
 - ประชุมระดมความคิดเห็นโดยชุมชน องค์กรภาครัฐ/เอกชนระดับประเทศ วันที่ 18-20 มีนาคม 2550 ณ จังหวัดพิษณุโลกโดยจัดสร้างเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร
   ซึ่งจังหวัดในภาคเหนือ
 - จัดตั้งเครือข่าย Food Spy จัดอบรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกับโครงการ อย.น้อย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป้าหมาย 50 คน 1 โรงเรียน ผลการดำเนินงานได้ 5 โรงเรียน
   ผู้เข้าร่วมอบรมและสมัครเป็นสมาชิก Food Spy จำนวน 103 คน ซึ่งเป็นครูและนักเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
 - การตรวจติดตามประกันคุณภาพ เป้าหมายตรวจติดตาม 250 แห่ง ดำเนินการ 472 แห่ง   (ข้อมูลถึงเดือนสิงหาคม 2550)
 - จัดเตรียมสารเคมี - วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบด้านแบคทีเรีย
    * พัฒนาห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ณ กลุ่มพัฒนาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดผลิตน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น
       จัดส่งสิ่งสนับสนุนแก่หน่วยงานและเครือข่ายได้แก่    จำนวน 9 รายการ
      1.สนับสนุนน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น จำนวน 3,980 ตัวอย่าง
      2.ผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวก   1,745  ชุด                  
      3.โซดาไฟ    360 กิโลกรัม
      4.สารส้ม   1,910 กิโลกรัม
      5.น้ำยาล้างจาน     135   ลัง
      6.ชุดตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น       5    ชุด 
      7.ผลิตน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น       จำนวน   14,640  ตัวอย่าง
      8.ป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ร้านอาหาร    122    อัน
      9.ป้ายรับรองมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย แผงลอย        622    อัน
    *จำหน่ายน้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น    จำนวน  10,660
      ตัวอย่าง
      - ตัดสินมาตรฐาน / ติดตามประกันคุณภาพสถานประกอบการ  ดำเนินการติดตามประกันคุณภาพเพื่อประเมินและรักษามาตรฐานสถานประกอบการ 5 จังหวัด 
      - สนับสนุนการจัดงานอาหารปลอดภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ดังนี้
         จังหวัดพิษณุโลก      2      ครั้ง
         จังหวัดเพชรบูรณ์      1     ครั้ง
         จังหวัดตาก             1      ครั้ง
         จังหวัดอุตรดิตถ์        2      ครั้ง
         จังหวัดสุโขทัย         2      ครั้ง
ผลผลิต
       สถานประกอบการอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ผลเก็บอาหารถุงเพื่อตรวจหาการปนเปื้อนแบคทีเรีย ปี 2550

 จังหวัด

จำนวนตลาดประเภทที่ 1 ทั้งหมด(แห่ง) 

เป้าหมาย 30%ของตลาด (แห่ง) 

จำนวนตลาดที่ดำเนินการ 

 

จำนวนแผงที่ดำเนินการ 

จำนวนอาหารถุงที่ดำเนินการตรวจ 

 

 

 หมายเหตุ

 

 

 

 จำนวน (แห่ง)

คิดเป็น %จากเป้าหมาย 

 เก็บตัวอย่างจำนวน(แผง)

 จำนวน(ตัวอย่าง)

พบเชื้อ(ตัวอย่าง) 

%พบเชื้อ 

%ไม่พบเชื้อ 

 พิษณุโลก

 22

 7

 7

 100.00

 70

 210

 41

 19.52

 80.48

 ตาก

 14

 4

 4

 100.00

 40

 120

 15

 12.50

 87.50

 สุโขทัย

 14

 4

 4

 100.0

 26

 125

 10

 8.00

 92.00

 เพชรบูรณ์

 21

 7

 6

 85.71

 43

 185

 46

 24.86

 75.14

 อุตรดิตถ์

 25

 7

 8

 114.29

 93

 288

 69

 23.96

 76.04

 รวม

 96

 29

 29

 100.00

 272

 928

 181

 19.50

 80.50

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2550

ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารพื้นที่เขต 9 ปี 2550

 จังหวัด

จำนวนอำเภอทั้งหมด (อำเภอ) 

จำนวนชมรมทั้งหมด(ชมรม) 

จำนวนสมาชิก(คน) 

กรรมการชมรม(คน) 

ความครอบคลุมของชมรมฯในระดับอำเภอ 

 

 

 

 

 

 

 จำนวนอำเภอที่มีชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม(อำเภอ)

%เทียบกับจำนวนอำเภอทังหมด 

 ตาก

 9

 2

 163

 14

 2

 22.22

 สุโขทัย

288 

93 

66.67 

 พิษณุโลก

 9

 646

 93

 9

 100.00

 เพชรบูรณ์

11 

 2

 130

 24

 2

 18.18

 อุตรดิตถ์

 9

 9

 242

 78

 9

 100.00

 รวม

 47

 28

 1469

 302

 28

 59.57

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2550

 -สถานประกอบการด้านอาหารได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย  ร้อยละ 77.92 ของสถานประกอบการด้านอาหาร เปรียบเทียบปี 2547  2548 และ 2549 
   มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยครอบคลุม ร้อยละ 45.93  62.85   และ 70.02 ตามลำดับ
 -สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสุ่มประเมินเชิงคุณภาพพบว่ายังคงรักษามาตรฐานได้คิดเป็นร้อยละ 99.51
 -อาหารถุงจากการตรวจตัวอย่าง โดยใช้น้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80.50
 -ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารระดับเขต จำนวน 1 เครือข่ายและเครือข่ายระดับจังหวัด ระดับอำเภอ จำนวน 28 แห่ง คิดเป็นครอบคลุมระดับอำเภอร้อยละ  59.57     

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1.สถานการณ์ที่บ่งชี้ความปลอดภัยด้านอาหารพื้นที่เขต 9 แสดงถึงผลการพัฒนาที่ต่อเนื่อง  ขยายความครอบคลุม
 2.ประชาชนได้รับความปลอดภัยและมีการบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดจากสถานประกอบการด้านอาหาร
 3.การพัฒนาระบบเครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารในภาครัฐและเอกชน สามารถเป็นโครงการนำร่องบูรณาการงานด้านอาหารอื่น ได้ เช่นโครงการเมนูชูสุขภาพใน
    สถานประกอบการที่ได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
 4.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นจัดการการบริการด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจัยส่งเสริมให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ
 1.เป็นนโยบายที่สร้างเครือข่ายได้ชัดเจน ทั้งด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ การกระจายอำนาจ
 2.เกิดจากความเข้มแข็งของภาคี ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน (ชมรมผู้ประกอบการ ชมรมผู้บริโภค)
 3.เป็นโครงการต่อเนื่องที่พัฒนามาตามลำดับ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 1.ระดับศูนย์เขต
  - การสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ในโครงการ ที่จำเป็นได้แก่น้ำยาตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น ศูนย์อนามัยได้พัฒนาห้องปฏิบัติการที่จะสามารถผลิตเองได้
    บุคคลกรมีการโอนย้าย บุคลากรที่คงอยู่ต้องรับดำเนินงานเพิ่มขึ้นประกอบกับพัฒนาห้องปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากเดิมคงเดิม 
  - เนื่องจากเป็นงานบูรณาการ จำเป็นต้องใช้ทักษะการประสานงาน การสร้างเครือข่ายในการทำงาน  ใช้ระยะเวลาและต้องมีความคล่องตัวในการทำงานเป็นอย่างมาก
     การดำเนินงานตามลักษณะดังกล่าวเกิดปัญหาต่อการวางแผนงานในลักษณะแผนงานโครงการ ซึ่งมักกำหนดรายละเอียดเรื่องเวลา กิจกรรมและงบประมาณ
     เกิดความไม่คล่องตัว ประกอบกับลักษณะงานที่มุ่งเน้นแผนงาน รายงาน รูปแบบที่เป็นทางการ 
 2.ระดับจังหวัด
  - การปฏิรูประบบราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนและการปรับบทบาทในการทำงานประกอบการระหว่างการทำงานมี
    การปรับเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบงานเกิดความไม่ต่อเนื่อง
  - การรณรงค์และเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสถานประกอบการได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เกิดปัญหา เร่งรัดด้านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อยจึงละเลยมาตรการทางสนับสนุนให้ท้องถิ่นออกข้อกำหนดท้องถิ่นและดำเนินงานตามข้อกำหนดของท้องถิ่น
 3.ความคาดหวังของเครือข่าย
 เครือข่ายมีความคาดหวังต่อโครงการสูงขึ้น ข้อเสนอความคาดหวังที่สำคัญได้แก่
  i.มาตรฐานและเครื่องมือวิธีการตรวจสอบ ประกันคุณภาพพอเพียงหรือไม่ จำเป็นต้องพัฒนาด้านความปลอดภัย หรือ มาตรฐานใดเพิ่มเติม
  ii.คาดหวัดเห็นผลการลดลงของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ

ข้อเสนอแนะ
 -เนื่องจากงานความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นนโยบายในการทำงานของรัฐบาล มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการ จำเป็นต้องเน้นการประสานงานและพัฒนาระบบข้อมูลที่แสดงถึงผลรวมความปลอดภัยด้านอาหาร  และคำนึงถึงการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 -เร่งรัดการใช้มาตรการทางกฎหมายที่สำคัญได้แก่การออกข้อกำหนดท้องถิ่นและการบังคับใช้ข้อกำหนดเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
 -การทำงานในลักษณะเครือข่ายจำเป็นต้องมีความต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ได้รับข้อเสนอจากเครือข่ายระดับจังหวัด เสนอแนะให้มีการดำเนินงานประสานเครือข่ายสำหรับพื้นที่เขตการตรวจราชการเดิม กับ เขตตรวจราชการใหม่ เพื่อเป็นเครือข่ายระดับพื้นที่ เกิดการเรียนรู้และทำงานร่วมกันในลักษณะพื้นที่เขต 
 -ลักษณะการทำงานควรเน้นผลผลิตมากกว่ามุ่งเน้นตามแผนงานโครงการและลดขั้นตอนระบบงบประมาณให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ต้องการความคล่องตัว
 -ต่อความคาดหวังของโครงการ
            ประเด็น มาตรฐานและเครื่องมือตรวจสอบ จำเป็นต้องทบทวน หรือปรับปรุงมาตรฐาน รวมถึงเครื่องมือในการตรวจสอบ  พัฒนาระบบการประกันสถานประกอบการแบ่งเป็นระดับที่มีความแตกต่างกันยิ่งขึ้น ตัวอย่างกิจกรรมที่เริ่มดำเนินการ ปี 2550 ได้แก่การพัฒนามาตรฐานร้านอาหารเป็นระดับ 5 ดาว โดยแต่ระระดับมีเกณฑ์ต่างกัน
            ประเด็น การลดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ จำเป็นต้องศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อการลดปัญหาด้านอาหารและน้ำเป็นสื่อ อย่างไรก็ตาม พบว่า โรคระบบทางเดินอาหารและน้ำเป็นสื่อ เกิดจากปัจจัยร่วมจำนวนมาก เช่นปัจจัยจากผู้บริโภค ด้านพฤติกรรม  ปัจจัยจากระบบสาธารณสุข ด้านการวินิจฉัย  การเฝ้าระวังโรครวมทั้งการเข้าถึงบริการได้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น  หรือพิจารณานำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่น ผู้สัมผัสอาหารมีสุขวิทยาที่ถูกต้อง   มีการเลือกใช้อาหารที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเท่าใด

 

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย