โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนทุกสังกัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (ร้อยละ 90)

จังหวัด

จำนวนโรงเรียนทั้งหมดทุกสังกัด จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับทองแดง จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง จำนวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง เงิน และทองแดงทั้งหมด ร้อยละ
พิษณุโลก 509 43 73 393 509 100
เพชรบูรณ์ 614 171 190 253 614 100
ตาก 278 58 50 166 274 98.56
สุโขทัย 375 109 74 192 375 100
อุตรดิตถ์ 316 20 25 271 316 100

เขต

2,092 401 412 1,275 2,088 99.81

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ