สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 22:34
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 77
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1522038

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการ วัดส่งเสริมสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รอยรัก ทองสงคราม   
วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2009 เวลา 09:i น.

โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นส.สุภาณี  แก้วพินิจ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 6

หลักการและเหตุผล
             รัฐบาลมีนโยบาย “สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”  ด้วยกลยุทธ์  “สร้างนำซ่อมสุขภาพ” โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นฐานของการสร้างสุขภาพ ด้วยวิธีการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการสร้างสุขภาพ
             วัด ถือว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน เพราะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน คติความเชื่อ ประเพณีท้องถิ่นนั้น เป็นสิ่งชักนำให้ชาวบ้านกับวัดที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเหนียวแน่นและเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพและจิตวิญญาณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นสำนัก ส่งเสริมสุขภาพจึงดำเนินโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ “วัด” เป็นสถานที่พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ครอบครัว และชุมชน ด้วยหลักการ 5 ร. คือ  สะอาด ร่มรื่น สงบ ร่มเย็น สุขภาพ ร่วมสร้าง ศิลปะ ร่วมจิตวิญญาณ และชาวประชา ร่วมพัฒนา
           การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2544 มีการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์ดัชนีชี้วัดและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีพ.ศ.2545 มีวัดใน 12 เขตร่วมโครงการ จำนวน 27 วัด โดยมีเป้าหมายให้เป็นวัดนำร่องที่มีการบูรณาการ เรื่องส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2546 ได้ศึกษากระบวนการวัดส่งเสริมสุขภาพ ใน 5 เขต เพื่อศึกษาในรายละเอียด และหาแนวทางการสนับสนุนให้วัดเป็นส่วนของความคิด ความรู้สึก และปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของผู้นำฝ่ายบรรพชิต กรรมการวัด ประชาชนรอบวัด เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย อบต. และอสม. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและอุปสรรคในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 10 และ 12 มีวัดเข้าร่วมโครงการ 123 วัด รวมทั้งมีการประสานงานกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อบูรณาการงานโดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ณ กรมอนามัย
         เพื่อให้ประชาชนที่มาวัด พระ และบุคลากรในวัดมีการส่งเสริมสุขภาพที่ดี มีการจัดสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ   และเกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้วัดเอื้อโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชน วัดส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นรูปแบบหนึ่งโดยใช้วัดเป็น Setting เพื่อเป็นศูนย์กลางชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ชุมชน พระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ซึ่งหากสามารถดำเนินการให้เกิด “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ย่อมส่งผลให้ Healthy Thailand บรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น

วัตถุประสงค์
 1.เพื่อให้ประชาชนที่มาวัด พระ บุคลากรในวัดมีสุขภาพดี
 2.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้วัดเอื้อโอกาสต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชน
 3.เพื่ออาศัยศักยภาพของวัด เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงในการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชน ครอบครัว และชุมชน มาช่วยเสริมสร้างให้เมืองไทยเป็นเมืองสุขภาพ (Healthy Thailand)

กลุ่มเป้าหมาย
 วัดที่เข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ วัดที่จัดอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่างและวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นในโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี ศูนย์อนามัยฯ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด อำเภอละ 1 วัด รวมทั้งเขต จำนวน 47 วัด

กลวิธีดำเนินการ
 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3.ติดตาม ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ
 4.สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาในการดำเนินงาน      กุมภาพันธ์  – กรกฎาคม 2550

งบประมาณ
 จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข งบประมาณทั้งหมด            ที่ได้รับจำนวน 71,548  บาท ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 71,458  บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการ
 1.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2550 ณ.โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
   พระ / บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น  67 คน  สรุปประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
 2.ติดตาม ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในช่วงเดือน
   พฤษภาคม – มิถุนายน 2550 ทั้ง  5 จังหวัด วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น มีดังนี้

วัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ปี 2550

 ลำดับที่

 ชมรม

 การรับโล่เกียรติยศ

 1

 วัดสระแก้วปทุมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  เวทีสัมมนาผู้สูงอายุ กรุงเทพฯ

 2

 วัดสวรรคาราม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  เวทีสัมมนาผู้สูงอายุ กรุงเทพฯ

 3

 วัดพุเตยประสิทธิ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์  เวทีสัมมนาผู้สูงอายุ กรุงเทพฯ

 4

 วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก  เวทีสัมมนาศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

 5

 วัดหาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  เวทีสัมมนาศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

ผลผลิต
 1.วัดเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน จำนวน  47  วัด / 5 จังหวัด
 2.มีวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ
 1.วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนชนและชุมชน
 2.พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และชุมชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชน
 3.เป็นรูปแบบ “วัดส่งเสริมสุขภาพ” ในการดำเนินการต่อไป ให้ครอบคลุมทุกวัดทั่วประเทศ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
 ผู้บริหารให้ความสำคัญ  ผู้รับผิดชอบงานให้ความร่วมมือและพระภิกษุ สามเณรและบุคลากรในวัด ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพ

ปัญหา  อุปสรรค ในการดำเนินงาน / แนวทางแก้ไขปัญหา
 -

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย