Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2550 โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง เขต 2 ปี 2550

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 15:58
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 76
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1519636

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง เขต 2 ปี 2550 PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง เขต 2  ปี 2550

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวอ้อยทิพย์  สุทธิประมา

หลักการและเหตุผล  
 ครอบครัวจัดได้ว่าเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดและเป็นสถาบันพื้นฐานของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นของสังคมทุกสังคม  ดังนั้นสถาบันครอบครัว จึงมีความสำคัญในการพัฒนามนุษย์ไปสู่สังคมในรูปแบบใดก็ได้ ถ้าสถาบันครอบครัวมีความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวย่อมมีความสุข และมีสุขภาพดีทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณที่ดี หากทุกครอบครัวในชุมชนแห่งใด แห่งหนึ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ย่อมจะทำให้ชุมชนอบอุ่นหรือชุมชนแข็งแรงและต่อเนื่องไปถึงเมืองไทยแข็งแรงไปด้วย
ปัจจุบันครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงรูปแบบครอบครัวจากเดิมที่ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย มีสมาชิกในครอบครัว 3 ช่วงอายุ กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่เหลือเพียงพ่อแม่ลูกเท่านั้น และนับวันยิ่งมีขนาดเล็กลง จำนวนบุตรเฉลี่ยเหลือเพียง 1.5 คนต่อครอบครัว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้ทุกวันอาทิตย์เป็นวัน "ครอบครัวแข็งแรง" เพื่อสมาชิกจะได้อยู่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
  กรมอนามัย เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเป็นแกนกลางในการดำเนินงาน โครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง เพื่อสนับสนุนวาระแห่งชาติ และสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้เป็นครอบครัวแข็งแรง โดยได้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2549  ซึ่งกำหนดเป้าหมายผ่านเกณฑ์พื้นฐาน 60 ครอบครัวต่อตำบล  ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้ดำเนินงานตามนโยบาย จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นเพียงการปูพื้นฐาน เพื่อให้เกิดระบบการทำงานสู่ชมชนที่เป็นรูปธรรมและมีการบูรณาการที่ยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยกลยุทธ์ที่เข้มข้น และเหมาะสมกับพื้นที่ โดยนำเอาปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มาปรับกลยุทธ์เพื่อการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป
  ดังนั้นศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง ในเขต 2 ขึ้น เพื่อเป็นแกนกลางในการประสานดำเนินงาน ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขต 2 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมในการสร้างครอบครัวใหม่ให้เป็นครอบครัวอบอุ่น
   ครอบครัวแข็งแรง
2.เพื่อพัฒนาครอบครัวทุกครอบครัว ให้เป็นครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง


เป้าหมาย
 ครอบครัวผ่านการประเมินเป็นครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง ขั้นพื้นฐาน 80 ครอบครัว/ตำบล

กลวิธีการดำเนินงาน
 
 1.ชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทำแผนปฏิบัติการ
 2.ออกแบบสื่อประเภทเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์
 3.จัดจ้างทำสื่อประเภทเสียง
 4.ประชาสัมพันธ์โครงการ/ความรู้ ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุ
 5.สนับสนุนสื่อเสียงให้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (ทุกตำบล)
 6.จัดทำเกณฑ์การประกวดครอบครัวระดับ  จังหวัด และ ระดับเขต
 7.สนับสนุนวิชาการ
 8.สุ่มประเมิน/รับรอง ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง
 9.ประกวดครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรงฯ ระดับเขต
 10.มอบโล่ และเงินรางวัล แก่ครอบครัวที่ชนะการประกวดระดับเขต
 11.นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน
 12.สาธิตการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่าน Website ให้ผู้รับผิดชอบงาน ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
 13.ประเมินผลการดำเนินงาน/สรุปผล

ระยะเวลาในการดำเนินการ
 ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550

งบประมาณ
           งบประมาณที่ได้รับ 103,500  บาท (หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ใช้ไป  54,165 บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ  49,335 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณที่ยังคงเหลือนี้  ต้องใช้ในกิจกรรมออกประเมินครอบครัวประกวดระดับเขต 5 จังหวัด ภายในเดือน สิงหาคม และ ต้นเดือน กันยายน (ไม่เกินวันที่ 15 ก.ย.50)

สรุปผลการดำเนินโครงการ

 กิจกรรม

 ผลการดำเนินงาน

 1.  ชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อทำแผนปฏิบัติการ   - ชี้แจงการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5 จังหวัด เมื่อ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ต.ค. 50  ทำให้จังหวัดเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน และเขียนโครงการรองรับได้สอดคล้องกัน
- จังหวัดตาก ได้จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและได้เชิญนักวิชาการจากศูนย์อนามัยที่ 9 ไป เป็นวิทยากร
  2.  ออกแบบสื่อประเภทเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์/จ้างทำสื่อประเภทเสียง - ออกแบบสื่อ (เขียนบท) 2 เรื่อง และ จ้างอ่านอัดเสียง จัดทำต้นฉบับ และ สำเนาเทป 450 แผ่น
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ/ความรู้ ผ่านเครือข่าย
    สถานีวิทยุ
 - ในระดับตำบลที่มีสถานีวิทยุชุมชน คณะกรรมการได้นำเทปที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ ไปเปิดเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
 4.สนับสนุนสื่อเสียงให้พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ (ทุกตำบล) - ศูนย์ได้สนับสนุนสื่อเทปเสียง (ซี.ดี) ครอบคลุมทุกตำบล (426 ตำบล)
 5.จัดทำเกณฑ์การประกวดครอบครัวระดับ  จังหวัด และ ระดับเขต - เกณฑ์การประกวดระดับจังหวัด ได้สนับสนุนให้
จังหวัดที่ขอรับการสนับสนุน คือ สุโขทัย และ ตากสำหรับอีก 3 จังหวัด ได้สร้างเกณฑ์ขึ้นมาใช้เอง
- เกณฑ์การประกวดระดับเขต และคู่มือการใช้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ให้คณะกรรมการการประกวดระดับเขตนำไปศึกษาเพื่อใช้ในการประกวดต่อไป
 6. สุ่มประเมิน/รับรอง ครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรง

 - ในปีนี้ได้สุ่มลงประเมินที่ จ.สุโขทัย ครบทั้ง 8 อำเภอ โดย ประเมินการดำเนินงานโครงการระดับอำเภอ ตำบล  และ ประเมินครอบครัวตัวอย่างดีเด่น ที่ชนะการประกวดระดับอำเภอ ผลการประเมิน เจ้าหน้าที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการงานกับหน่วยงานอื่น ชัดเจนขึ้น ครอบครัวที่ได้การประเมินเป็นครอบครัวดีเด่นระดับอำเภอ มีคุณสมบัติครบ ที่จะเป็นครอบครัวตัวอย่าง

 7. ประกวดครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวแข็งแรงฯ ระดับเขต 
 8. นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน - ทุกจังหวัดดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ประชาชนให้ความร่วมมือ โครงการเป็นอย่างดี รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้ความสำคัญกับโครงการเช่นกัน   บางพื้นที่สามารถบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี บางพื้นที่ก็ยังดำเนินการได้ไม่เต็มรูปแบบ
 9. สาธิตการบันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่าน Website ให้ผู้รับผิดชอบงาน ระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ -  สาธิตครบ 5 จังหวัดไปแล้ว  จังหวัดกำลังดำเนินการ ลงรายงานผลการดำเนินงานผ่านทาง Website
 10. มอบโล่ และเงินรางวัล แก่ครอบครัวที่ชนะการประกวดระดับเขต 

สรุปผลครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ครอบครัวแข็งแรง   80 ครอบครัว :ตำบล

 

ผลผลิต
     1. ผลิตสื่อเทปเสียง  2  เรื่อง / 450 ชุด
     2. ครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 80 ครอบครัว ต่อตำบล ( 34,080ครอบครัว )
     3. ครอบครัวตัวอย่างระดับเขต 5 ครอบครัว ( 1 ครอบครัว/จังหวัด)
     4. รายงานผลการดำเนินงานผ่าน Website

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ
     ................................................................. 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

       1. นักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการชี้แจงโครงการ แต่ละจังหวัดโดยตรง (รวม 5 ครั้ง/   
           5 จังหวัด) และบางจังหวัดได้จัดประชุมชี้แจงโครงการแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรงอีก
           ครั้งหนึ่ง โดยเชิญศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ร่วมชี้แจงโครงการ และจัดทำแผนการดำเนินงาน 
           ทำให้นำโครงการลงสู่พื้นที่ได้อย่างมั่นใจและตรงวัตถุประสงค์
      2. การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ  ที่เหมาะสมของพื้นที่ (พื้นที่จัดตั้งเอง) ทุกระดับ  คือ
          ระดับตำบล  อำเภอ  จังหวัด
      3. ศูนย์อนามัยสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอในเขต  (ซีดีประชาสัมพันธ์โครงการที่
          จัดทำเอง)  รวมทั้งแบบประเมิน แบบรายงาน  ไฟล์คู่มือ  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ
          สามารถดำเนินการได้ทันทีตามแผน
      4. ศูนย์ฯ จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล  ประกวดครอบครัวดีเด่น ระดับเขต  เพื่อ
          สร้างกระแส และกำลังใจให้แก่ประชาชน
      5. ศูนย์ฯ สร้างช่องทางการประสานงานโครงการฯ  ให้ผู้ดำเนินงานทุกระดับ สามารถประสาน
         ปรึกษา หารือ  ได้ตามความสะดวกของแต่ละพื้นที่ได้ตลอดเวลา
      6. การสุ่มนิเทศติดตามงาน ระดับตำบล/อำเภอ ซึ่งเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เพื่อให้
          รับทราบสถานการณ์ที่แท้จริง ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ

 ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน/แนวทางการแก้ไขปัญหา
       คำจำกัดความ  ตัวชี้วัดบางตัว ไม่ชัดเจน

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย