โครงการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่

ร้อยละของเทศบาลผ่านเกณฑ์ประเมินด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (ร้อยละ 76)

จังหวัด

จำนวนเทศบาลทั้งหมด จำนวนเทศบาลที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ
พิษณุโลก 15 13 86.67
เพชรบูรณ์ 16 16 100
ตาก 14 14 100
สุโขทัย 14 13 92.86
อุตรดิตถ์ 18 18 100

เขต

77 74 96.10

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ