Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2551 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 14:18
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 77
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1521719

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รอยรัก ทองสงคราม   
วันอังคารที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2009 เวลา 07:i น.

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวลินดา  สิริภูบาล

สถานการณ์/สภาพปัญหา

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ มีจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 2,092 โรงเรียน มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  เงิน ทองแดง ดังนี้

 ระดับ

     ตาก

 

พล.

 

 พช.

 

 สข.

 

 อต.

 

รวมเขต 

 

 

 จำนวน

 ร้อยละ

 จำนวน

  ร้อยละ 

 จำนวน

  ร้อยละ

 จำนวน

 ร้อยละ 

 จำนวน

  ร้อยละ

 จำนวน

 ร้อยละ 

 โรงเรียน

278 

100 

509 

 100

614 

100 

375 

100 

316 

100 

2,092 

100 

 ทอง

 166

59.71 

393 

77.21 

253 

41.21 

192 

51.20 

271 

85.74 

1,275 

60.94 

 เงิน

 50

 17.99

 73

 14.34

 190

 30.94

 74

 19.73

 25

 7.97

 412

 19.69

 ทองแดง

 58

 20.86

 43

 8.45

 171

 27.85

 109

 29.07

 20

 6.32

 401

 19.16

 รวม

 274

 98.56

 509

 100

 614

 100

 375

 100

 316

 100

 2,088

 99.77

กรอบแนวคิด

 

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

กลวิธีดำเนินการ

1.ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คัดเลือกโรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
2.แจ้งรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการให้กับสำนักส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้

    จังหวัด

  สพท.

      โรงเรียน 

 ตาก

เขต 1 
เขต 2

 น้ำดิบพิทยาคม อ.เมือง
เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด

 พิษณุโลก

เขต 1
เขต 2
เขต 3

 อนุบาลพิษณุโลก อ.เมือง
เนินมะปรางศึกษาวิทยา อ.เนินมะปราง
บ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ

 เพชรบูรณ์

เขต 1
เขต 2
เขต 3

 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อ.เมือง
บ้านน้ำคำ อ.หล่มสัก
บ้านตะกรุดไผ่ อ.วิเชียรบุรี

 สุโขทัย

เขต 1
เขต 2 

 น้ำเรื่อง อ.กงไกรลาศ
ศรีนคร อ.ศรีนคร

 อุตรดิตถ์

เขต 1
เขต 2

 เตรียมอุดมน้อมเกล้า อ.เมือง
บ้านห้วยยาง อ.บ้านโคก

3.สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละ 5,000 บาท
4.สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยกองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดนทำหนังสือแจ้งทุกจังหวัด
5.ติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 12 กันยายน 2551

ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร
              1. โรงเรียนดำเนินการประเมินตนเองในเบื้องต้นตามเกณฑ์มาตรฐาน
              2. จังหวัดร่วมกับศูนย์ฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงาน
              3. กรณีจังหวัดตากได้แต่งตั้งทีมประเมินระดับจังหวัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแต่งตั้ง ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2551

เปรียบเทียบการดำเนินงานก่อนและหลังดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรกรณี โรงเรียนศรีนคร อ.ศรีนคร          จ. สุโขทัย

  ก่อนดำเนินการ

 หลังดำเนินการ

 

กรณี โรงเรียนศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 

 

 1.เด็กนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง(W/H)เกินเกณฑ์ร้อยละ 18.92 มีการดำเนินงานโครงการโรคอ้วนและโครงการพี่สอนน้อง

1.เด็กนักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H)เกิณฑ์เกณฑ์ เหลือร้อยละ 10.95

 

 2.การสูบบุหรี่ในโรงเรียน พบร้อยละ 14.0 มีการดำเนินการแก้ไขและโครงการเลิกบุหรี่

2.ไม่พบการสูบบุหรี่ในโรงเรียน

 

กรณีโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก

 1.มีโครงการปราบลูกน้ำยุงลายด้วยมะกรูดและปูนแดง

 

 

2.มีโครงการเครื่องกรองไขมันที่ทำด้วยดอกขอกต้นธูปฤาษี สามารถดักจับไขมัน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3.สร้าง / ปรับปรุงห้องน้ำเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามเกณฑ์

 

 ปัญหา อุปสรรค
 1. การสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้รับการจัดระบบงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไปจากหน่วยตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และมีข้อแจ้งว่าไม่สามารถโอนเงินให้จังหวัดได้ จึงต้องให้สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้โอนเงินให้กับจังหวัดในการสนับสนุนการดำเนินงาน
 2. เกณฑ์ประเมินยาก เช่น
ข้อ 4 นักเรียนมีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) เกินเกณฑ์
ข้อ 9 น้ำดื่มบริการแก่นักเรียนมีผลผ่านการตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย ข้อที่ไม่ผ่านคือเรื่องของแบคทีเรีย
ข้อ 11 ส้วมผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS
ข้อ 12 ไม่จัดและจำหน่ายอาหารว่างหรือขนมที่มีไขมันสูงและรสเค็ม
ข้อ 15 โรงอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในนักเรียน (กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก) 
เกณฑ์ประเมินที่โรงเรียนไม่ค่อยเห็นด้วย
ข้อ 14 มีการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้บริโภคผักมื้อกลางวันทุกวันเปิดเรียนตามปริมาณที่ธงโภชนาการแนะนำ

ปัจจัยความสำเร็จ
 ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและตระหนักเรื่องการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป
 พัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจัดประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่นระดับเขต

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2009 เวลา 10:i น. )
 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย