โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเมนูชูสุขภาพ เขต 9 ปี 2550

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุจิตรา สีหะอำไพ นักโภชนาการ 8ว

หลักการและเหตุผล
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กรมอนามัยได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีสำหรับคนไทย และ ธงโภชนาการ เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ แต่การเผยแพร่ดังกล่าวยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะสร้างพฤติกรรมทางโภชนาการที่ดีแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ 2546 กรมอนามัยจึงมีนโยบายให้ทดลองจัดทำโครงการ “เมนู ชูสุขภาพ” ในร้านอาหาร ”สะอาด รสชาติอร่อย ปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก และเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตลอดเวลา และอยู่ห่างไกลโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จึงได้ทำโครงการกินอาหารปลอดภัย “ใส่ใจเมนูชูสุขภาพ” เขต 9 เพื่อสนองนโยบายและขยายความรู้ดังกล่าวต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารที่ผ่านการประเมิน เป็นร้านอาหารสะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จัดทำอาหารตำรับเมนูชูสุขภาพ ให้เป็นทางเลือกให้แก่ผู้มารับประทานอาหาร
2.เพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการประชาสัมพันธ์อาหารตำรับเมนูชูสุขภาพ ตามโภชนบัญญัติ และธงโภชนาการ

กลุ่มเป้าหมาย ร้านอาหารฯ แต่ละจังหวัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของร้าน CFGT

กลวิธีการดำเนินงาน
1.วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติการตามโครงการ
2.ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัดในเขต สสจ. สสอ รพช สอ. และ เทศบาล โรงเรียน ( ครูที่รับงานโภชนาการ ) รวมทั้งร้านอาหารที่สนใจฯ
3.ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดดำเนินการรับรองมาตรฐานเมนูชูสุขภาพแก่ร้านอาหารในเขต 9 เพื่อวิเคราะห์อาหารตำรับเมนูชูสุขภาพให้มีคุณค่าโภชนาการสมดุล 1 ครั้ง \ ปี
3.1.ส่งผลการวิเคราะห์คุณค่าอาหารเมนูชูสุขภาพให้แก่ร้านอาหาร 5 จังหวัด
3.2.ออกใบรับรองเมนูชูสุขภาพให้แก่ร้านอาหารโดยการพิมพ์ลงในแบบฯ ส่งให้อธิบดีกรมอนามัยเซ็น แล้ว จึงทำหนังสือส่งให้ 5 จังหวัด หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบร้านอาหาร
3.3.จัดพิมพ์ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร เจ้าของร้าน ที่อยู่ โทรศัพท์ พร้อมรายชื่อตำรับอาหารที่ผ่านการรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพ และค่าความสมดุลของอาหารแต่ละตำรับ
3.4.ส่งทะเบียนรายชื่อร้านอาหารพร้อมรายละเอียดฯ ขึ้นเว็บของศูนย์ฯ
4.สุ่มเก็บข้อมูล ความพึงพอใจ ของร้านอาหาร และ ผู้บริโภคอาหารเมนูชูสุขภาพ ในเขต 9

ระยะเวลาการดำเนินงาน มกราคม 2550 – กันยายน 2550

งบประมาณที่ใช้
จำนวนเงิน 40,000 บาท

สรุปผลการดำเนินงาน
1.ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพจำนวน 430 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 32.47
2.ร้านอาหารมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานร้อยละ 85.44

ผลผลิตของโครงการ
ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯมีอาหารตำรับเมนูชูสุขภาพผ่านการรับรองมาตรฐานร้อยละ 30 ของร้าน CFGT

ปะโยชน์ได้รับจากการทำโครงการ
ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการมีอาหารตำรับเมนูชูสุขภาพจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอาหารตำรับเมนูชูสุขภาพจากร้านอาหารที่ร่วมโครงการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและร้านอาหารที่ประสานงานให้ความร่วมมือการดำเนินงานตามขั้นตอนเป็นอย่างดียิ่ง

ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน / แนวทางแก้ไขปัญหา
งบประมาณที่สรรให้ดำเนินงานน้อยเกินไป