Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2549 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเมนูชูสุขภาพ

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 11:11
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 77
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1524215

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเมนูชูสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจเมนูชูสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสุจิตรา สีหะอำไพ

หลักการและเหตุผล
              ปัจจุบันแบบแผนการกินอาหารได้เปลี่ยนไปเป็นการบริโภคอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเป็นอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงมากจาก รายงานการศึกษาวิจัยจำนวนมากได้แสดงถึงผลเสียของการรับประทานดังกล่าวต่อการเกิดโรคเรื้อรังทางโภชนาการที่สำคัญคือโรคอ้วน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในหลอดเลือด ตลอดจนโรคมะเร็งอวัยวะต่างๆ รายงานระบาดวิทยาของการเกิดโรคก็ได้เปิดเผยให้เห็นอัตราการตายด้วยโรคเรื้อรังดังกล่าวสูงขึ้นมาก ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กรมอนามัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพดีสำหรับคนไทย และ ธงโภชนาการ เผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ แต่การเผยแพร่ดังกล่าวยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะสร้างพฤติกรรมทางโภชนาการที่ดีแก่ประชาชนในปีงบประมาณ 2546 กรมอนามัยจึงมีนโยบายให้ทดลองจัดทำโครงการ “เมนูชูสุขภาพ” ในร้านอาหาร “สะอาด รสชาติอร่อย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเลือกอาหารกินที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสมกับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีตลอดเวลา และอยู่ห่างไกลโรคโดยเฉพาะโรคเรื้อรังที่เกี่ยวเนื่องกับโภชนาการ

วัตถุประสงค์
            เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหาร “เมนูสุขภาพ” และความรู้เรื่อง เมนูชูสุขภาพ

เป้าหมาย
             จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก อุตรดิตถ์

กลวิธีดำเนินงาน
1.ประสานงานผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลในเขต ให้ส่งรายชื่อร้านอาหารที่ยินดีเข้าร่วมโครงการฯ สนับสนุนแบบฟอร์มต่างๆ ผล สสจ.สุโขทัย และพิษณุโลกส่งแบบฟอร์มให้ศูนย์ฯ วิเคราะห์ฯ รวม 15 ร้าน
2.ร้านอาหารส่งอาหารเมนูชูสุขภาพให้แก่ศูนย์ฯ เพื่อวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ และลงwebของศูนย์ มี ร.พ.มิชชั่น กทม. โทร. มาสอบถามข้อมูลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพและให้ข้อมูลว่าในเขต กทม. ให้ติดต่อกับกองโภชนาการ
3.รับรองมาตรฐานเมนูสุขภาพ ( กรณี ร้านอาหารไม่ส่งมา ) ศูนย์ออกดำเนินการโดยการชั่งอาหารร้านที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 5 จังหวัด ได้ผลการดำเนินงานและผ่านการวิเคราะห์ฯ รวม 91 ร้านได้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายร้อยละ 23.82 ( ผ่านการประเมิน กพร. กรม 5 คะแนน ร้อยละ 21 ) ผลการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ พันยอด รวมทั้งสิ้น 278 ร้าน จากเป้าหมายร้านอาหาร CFGT จำนวน 1,167 ร้านโดยคิดจากเป้าหมายปี 2548 ( กองโภชนาการเป็นผู้ให้ข้อมูลทุกเขต )
เก็บข้อมูลความพึงพอใจ ร้านอาหารที่ผ่านการรับรองเมนู ผลเก็บข้อมูลมาได้ตามเป้าหมายฯ โดยการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของร้านอาหารในภาพรวม ร้อยละ 78.30
4.ส่งผลการวิเคราะห์ฯ เมนูชูสุขภาพให้แก่ร้านอาหาร ผลส่งให้ จังหวัด ฯส่งให้ร้านอาหาร 91 ร้าน
5.ออกใบรับรองเมนูชูสุขภาพให้แก่ร้านที่ผ่านการวิเคราะห์ ผล ออกให้ร้านอาหารรวม      91  ร้าน
 - ค่าจ้างพิมพ์ใบรับรองเมนู ผล ไม่ได้จ้าง ผู้รับผิดชอบงานพิมพ์เอง
6.สรุปผลการดำเนินงานฯ ได้ตามเป้าหมายทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน
         ปีงบประมาณ 2549 ( ต.ค. 2548 – ก.ย. 2549 )

งบประมาณที่ใช้
         15,000 บาท ( โอนมาให้อีก 10,000 ) รวมเป็น 25,000 บาท ใช้งบไป 24,380 บาท

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้โครงการฯประสบผลสำเร็จ
          ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดมีส่วนในการประสานการดำเนินงานเป็นอย่างมาก เช่น จังหวัดสุโขทัย และเพชรบูรณ์ ให้ความสนใจในการดำเนินงานและออกเก็บตัวอย่างอาหารโดยการชั่งน้ำหนักอาหารฯร่วมกับ จนท.ศูนย์ ส่วนจังหวัดตากและ จังหวัดอุตรดิตถ์ จนท. สสอ. และรพช. ให้ความร่วมมือดำเนินงานเป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกมีผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรวมทั้งเทศบาล ให้ความสนใจพอสมควรโดยการเชิญไปบรรยาย เรื่อง เมนูชูสุขภาพ มีร้านที่สนใจส่งตำรับอาหารมาให้วิเคราะห์ฯ 6 ร้าน สรุป การประสานงานการทำความเข้าต่อเป้าหมายการดำเนินงานมีผลเป็นอย่างมาก

ข้อเสนอแนะ
         การดำเนินงานตามโครงการฯ ตามกิจกรรม อาหารปลอดภัยใส่ใจเมนูชูสุขภาพ นั้น ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทางให้มากกว่าเดิม รวมทั้งมีการจัดประชุมฯ ผ่านเครือข่ายฯ จะเป็นผลดีต่อการดำเนินงานในโอกาสต่อๆไปข้างหน้า

ปัญหาอุปสรรค
        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของจังหวัดแต่ระดับ เช่น อำเภอ รพช ตำบล บางคนยังไม่ทราบวิธีการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพอย่างทั่วถึง


 

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย