โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

อัตราการได้รับยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (เป้าหมายร้อยละ 100)

จังหวัด

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ผลเลือดเอชไอ วี เป็นบวก จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอช ไอ วี ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ร้อยละ
พิษณุโลก 13 15 100
เพชรบูรณ์ 24 9 37.50
ตาก 7 8 100
สุโขทัย 15 15 100
อุตรดิตถ์ 13 6 46.15

เขต

72 53 73.61

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ