โครงการคนไทยไร้พุง

ร้อยละของชมรมสร้างสุขภาพ ดำเนินการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (ร้อยละ 80)

จังหวัด

จำนวนชมรมสร้างสุขภาพทั้งหมด จำนวนชมรมสร้างสุขภาพ ที่ดำเนินการวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ
พิษณุโลก 1,048 1,048 100
เพชรบูรณ์ 231 231 100
ตาก 667 625 93.70
สุโขทัย 865 865 100
อุตรดิตถ์ 896 896 100

เขต

3,707 3,982 98.87

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ