โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปมีบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้มาตรฐาน จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (ร้อยละ 100)

จังหวัด

จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปทั้งหมด จำนวนโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไปที่มีบริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้มาตรฐาน ร้อยละ
พิษณุโลก 1 1 100
เพชรบูรณ์ 1 1 100
ตาก 2 2 100
สุโขทัย 2 2 100
อุตรดิตถ์ 1 1 100

เขต

7 7 100

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ