Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2550 โครงการ เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 14:00
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 76
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1519612

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการ เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย รอยรัก ทองสงคราม   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2009 เวลา 13:i น.

โครงการ  เด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นส.ลินดา สิริภูบาล  นักวิชาการสาธารณสุข 8 ว.

หลักการและเหตุผล
           แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดี โดยมุ่งสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในเรื่องของความร่วมมือของโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในเขต 2 ทั้ง 5 จังหวัดเข้าร่วมกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย
 อย่างไรก็ดี ปัญหาสุขภาพบางประการ เช่น ปัญหาทันตสุขภาพ พบว่า นักเรียนอายุ 12 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีฟันแท้ขึ้นครบ 28 ซี่มีฟันผุสูงถึงร้อยละ 57.3 (กรมอนามัย : 2547) ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร พบว่า เด็กวัยเรียนป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ร้อยละ 20.41 ของผู้ป่วยที่  เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด และเกิดเหตุการณ์อาหารเป็นพิษหมู่ในโรงเรียน 5 แห่ง เนื่องจากบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของเชื้อโรค (กรมควบคุมโรค : 2547)  จากการสำรวจคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียนของกรมอนามัยพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 65.3 ปัญหาอีกประการหนึ่งที่พบซึ่งสะท้อนถึงสุขอนามัยพื้นฐานของเด็กวัยเรียนคือเรื่องห้องส้วม ยังคงพบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และปริมาณห้องส้วมไม่เพียงพอ นอกจากนั้นยังไม่มีอ่างล้างมือบริเวณห้องส้วม เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
          ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้ดำเนินการโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 ซึ่งมีโรงเรียนนำร่องในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 24 โรงเรียนและ   ในปีงบประมาณ 2549 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 247 โรงเรียน 

วัตถุประสงค์

 1.เพื่อสร้างเสริมแกนนำเด็กวัยเรียนให้มีส่วนร่วมในเรื่องการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในช่องปากและพฤติกรรมการใช้และรักษา  ความสะอาดห้องส้วม
 2.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี

กลุ่มเป้าหมาย
 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จาก 5 จังหวัดเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และตาก (จำนวน 2,095 โรงเรียน) โดยดำเนินการ  ร้อยละ 50  คิดเป็น  1,048  โรงเรียน

กลวิธีดำเนินการ
 1.ประสานงานกับสาธารณสุขจังหวัดเพื่อประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2.จัดค่ายเด็กไทยทำได้ให้กับ 10 โรงเรียนเป้าหมายใน 5 จังหวัด ๆ ละ 2 โรงเรียน
 3.สนับสนุนเอกสาร คู่มือการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4.ติดตามผลการดำเนินงาน 5 จังหวัด
 5.จัดเวทีสัมมนาเด็กไทยทำได้

ระยะเวลาในการดำเนินงาน
 ปีงบประมาณ  2550

งบประมาณ
  งบประมาณที่ได้ 150,000   บาท  ใช้  115,812  บาท  เหลือ 34,188  บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการ
 1.  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจาก 5 จังหวัด จำนวน 10 โรงเรียน ประถมศึกษา 5 โรงเรียนและมัธยมศึกษา 5 โรงเรียน ได้แก่

 จังหวัด

 ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา 

 พิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 สุโขทัย โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
 ตาก โรงเรียนบ้านเด่นวัว โรงเรียนแม่ปะวิทยา
 อุตรดิตถ์ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ โรงเรียนน้ำริดวิทยา
 เพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47  โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)

 2.  จัดค่ายเด็กไทยทำได้ให้กับ 10 โรงเรียนเป้าหมายใน 5 จังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2550 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
  2.1.เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ รวม 10 คน
  2.2ครูและนักเรียน จากโรงเรียนต้นแบบของแต่ละจังหวัด ดังนี้
   - โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก   นวน  6  คน
   -โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ อ.เมือง จ.พิษณุโลก         จำนวน  4  คน
   -โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  จำนวน  6  คน
   -โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล อ.คีรมาศ จ.สุโขทัย  จำนวน  4  คน
   -โรงเรียนบ้านเด่นวัว  กิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก  จำนวน  6  คน
   -โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก  จำนวน  4  คน
   -โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  จำนวน  6 คน
   -โรงเรียนน้ำริดวิทยา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  จำนวน  4 คน
   -โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47 อ.หล่มเก่า  จ.เพชรบูรณ์ จำนวน  6 คน
   -โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน  4 คน
  2.3 วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ    จำนวน 10 คน
               รวมทั้งสิ้น             จำนวน 70 คน
      งบประมาณที่ใช้  รวมทั้งสิ้น  39,482  บาท
      สรุปผลการประชุม  มีการจัดทำโครงการเพื่อนำไปดำเนินการต่อหลังจากสิ้นสุดการประชุม ประกอบด้วย โครงการอาหารสะอาดปลอดภัย  โครงการสุขาน่าใช้และโครงการเด็กไทยฟันดี  โรงเรียนละ  3  โครงการ  พร้อมสรุปประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก
 3. ติดตามการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมค่ายเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 10 โรงเรียนและสุ่มติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของแต่จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดพร้อมประเมินโรงเรียนผ่านมาตรฐาน เรื่อง อาหารสะอาดปลอดภัย  สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี ในเดือน กค. – สค. 2550
 4. สนับสนุนเอกสาร คู่มือการดำเนินงานและเกียรติบัตรให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 5. จัดเวทีสัมมนาเด็กไทยทำได้  (ร่วมกับโครงการพัฒนาทักษะการทำโครงงานสุขภาพ)

ข้อมูลสถานการณ์โรงเรียนเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2550 ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

 จังหวัด

จำนวนโรงเรียน
ทั้งหมด

จำนนโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
 

 จำนวนชมรมเด็กไทยทำได้
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

 
   

 จำนวน

ร้อยละ 

 พิษณุโลก

508

254

 254

 100.0

 สุโขทัย

376

 188

 188

 100.0

 ตาก

 277

139

 139

 100.0

 อุตรดิตถ์

 317

 159

 159

 100.0

 เพชรบูรณ์

613

 307

 307

 100.0

 รวม

2,091 

 1,047

 1,047

 100.0

ผลผลิต
 1.เด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่เข้าค่ายเด็กไทยทำได้ 70 คน
 2.เด็กนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ร่วมเวทีสัมมนา 70 คน
 3.ติดตามผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาหารสะอาดปลอดภัย เด็กไทย  ฟันดี และสุขาน่าใช้  รวมทั้งมีการจัดตั้งชมรมเด็กไทยทำได้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำโครงการ
 1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการผ่านมาตรฐานเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยทำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 2. มีชมรมเด็กไทยทำได้ที่ดำเนินการเรื่องอาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้และเด็กไทยฟันดี ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
       ผู้บริหารให้ความสำคัญ  ผู้รับผิดชอบงานให้ความร่วมมือและภาคีเครือข่ายตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพของนักเรียน

ปัญหา  อุปสรรค ในการดำเนินงาน / แนวทางแก้ไขปัญหา 

 -

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2009 เวลา 08:i น. )
 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย