โครงการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ เมืองน่าอยู่

ร้อยละของร้านอาหารและแผงลอยได้มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (CFGT) จำแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2551 (ร้อยละ 78)

จังหวัด

จำนวนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารทั้งหมด จำนวนร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ผ่านเกณฑ์ CFGT ร้อยละ
พิษณุโลก 2,460 2,211 89.88
เพชรบูรณ์ 1,905 1,560 81.89
ตาก 1,337 1,102 82.42
สุโขทัย 1,618 1,343 83.00
อุตรดิตถ์ 1,231 1,049 85.22

เขต

8,551 7,265 84.96

หมายเหตุ : สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)


ขอดูกราฟกันสักหน่อยสิ