Home สรุปผลแผนงานโครงการ สรุปผลการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2551 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA

สถิติเวปไซต์

OS : FreeBSD
PHP : 5.2.4
MySQL : 5.0.45-log
เวลา : 05:40
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 77
Content : 361
เว็บลิงก์ : 113
Content View Hits : 1521506

ขณะนี้คนออนไลน์

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วย วิธี VIA
(Visual  Inspection with Acetic Acid) และรักษาด้วยวิธีจี้เย็น (Cryotherapy)

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนภาพร  เหมาะเหม็ง  นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว. , นางสาวนิชนันท์  อินสา  พยาบาลวิชาชีพ 6ว.
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี  VIA และรักษาด้วยการจี้เย็น
 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย 
 1.สตรีอายุ 30-45 ปี
 2. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขตรับผิดชอบ

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต
 -ร้อยละ 10 ของสตรี อายุ30-45 ปีในพื้นที่เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก VIA

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์
 -สตรีที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA พบผิดปกติได้รับการรักษาร้อยละ 80

พื้นที่ดำเนินการ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก และอำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก

ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
 1. ให้บริการการตรวจคัดกรองะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี VIA อำเภอวัดโบสถ์
 - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
 - ให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก VIA จำนวน 297 คน
 - ให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก pap smear จำนวน 441 คน
 - จัดทำระบบข้อมูลผู้รับบริการ
 - สรุปรายงานผลการให้บริการ ดังนี้

2.สนับสนุนการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก VIA ของ 3 จังหวัดในเขตรับผิดชอบได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และตาก
-ประสานผู้รับผิดชอบของจังหวัด
-ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ
-สรุปการนิเทศการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

จังหวัดเพชรบูรณ์
ข้อมูลผู้รับบริการ

 ข้อมูล

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน

 1.การให้บริการในวันที่นิเทศ
-มีการให้คำปรึกษารายกลุ่ม
-มีการให้คำปรึกษารายบุคคล
2.ผลการปฏิบัติงานในวันที่มานิเทศ
-มีผู้รับบริการตรวจ VIA (คน)
-มีการให้การรักษาด้วยวิธีจี้เย็น(คน)
-มีการเลื่อนการรักษาด้วยวิธีจี้เย็น(คน)
-มีการส่งต่อ(Refer) (คน)


มี
มี

13
0
0
0

กลวิธีค้นหาผู้มารับบริการ

 สถานบริการ

 กลวิธีค้นหาผู้รับบริการ

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการตรวจมะเร็งแก่ชาวบ้านทั่วไป
2.ติดป้ายประกาศที่สถานีอนามัยต่าง ๆ
3.ให้บริการตรวจทุกวัน
4.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.แจ้งที่ประชุม อสม.


ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่พบเห็น
ด้านสถานที่
-จัดที่ PCU นัดผู้รับบริการมา

ด้านผู้รับบริการ
1.เวลานัดไม่ตรงกัน ผู้รับบริการจึงมาไม่พร้อมกัน
2.ผู้รับบริการเยอะเกินไป
แนวทางแก้ไข
-นัดผู้รับบริการตามเวลาเมื่อถึงเวลานัดจึงให้คำปรึกษาพร้อมกัน
-กำหนดจำนวนผู้รับบริการในแต่ละวัน

ด้านผู้ให้บริการ
1.ยังไม่มั่นใจเรื่อง
-การแปรผล
-การตรวจภายใน
แนวทางแก้ไข
-ช่วงแรกของการให้บริการในการตรวจและแปรผล VIA ให้ช่วยกันดูผลอย่างน้อย 2 คน
-นัดพบอาจารย์ในวันที่มานิเทศงาน

ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ
1.Speculum ไม่เพียงพอ
2.ไม้พันสำลีขนาดสั้น
3.ถุงมือไม่พอ
4.ขนาด Speculum
แนวทางแก้ไข
-ก่อนให้บริการต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน (หาก Speculum ไม่พอใช้ให้เตรียมหม้อต้ม)
-เปลี่ยนขนาดไม้พันสำลีให้เหมาะสมกับการใช้งาน

จังหวัดตาก
ข้อมูลผู้รับบริการ

 ข้อมูล

 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน

 1.การให้บริการในวันที่นิเทศ
-มีการให้คำปรึกษารายกลุ่ม
-มีการให้คำปรึกษารายบุคคล
2.ผลการปฏิบัติงานในวันที่มานิเทศ
-มีผู้รับบริการตรวจ VIA (คน)
-มีการให้การรักษาด้วยวิธีจี้เย็น(คน)
-มีการเลื่อนการรักษาด้วยวิธีจี้เย็น(คน)
-มีการส่งต่อ(Refer) (คน)


มี
มี

93
13
3
4

กลวิธีค้นหาผู้มารับบริการ

 สถานบริการ

 กลวิธีค้นหาผู้รับบริการ

 โรงพยาบาลในจังหวัดตาก

1.ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการตรวจมะเร็งแก่ชาวบ้านทั่วไป
2.ติดป้ายประกาศที่สถานีอนามัยต่าง ๆ
3.ให้บริการตรวจทุกวัน
4.ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน
5.แจ้งที่ประชุม อสม.
6.ออกหน่วยตรวจมะเร็งปากมดลูกตามแผนประจำปี


ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่พบเห็น
ด้านสถานที่
-จัดที่ PCU นัดผู้รับบริการมา มีความพร้อมสำหรับผู้รับบริการมาก

ด้านผู้รับบริการ
1.เวลานัดไม่ตรงกัน ผู้รับบริการจึงมาไม่พร้อมกัน
2.ผู้รับบริการเยอะเกินไป
แนวทางแก้ไข
-นัดผู้รับบริการตามเวลาเมื่อถึงเวลานัดจึงให้คำปรึกษาพร้อมกัน
-กำหนดจำนวนผู้รับบริการในแต่ละวัน

ด้านผู้ให้บริการ
1.มีความมั่นใจเรื่อง
-การแปรผล
-การตรวจภายในค่อนข้างดี

ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ

1.Speculum ไม่เพียงพอ
2.ไม้พันสำลีขนาดสั้น
3.ถุงมือไม่พอ
4.ขนาด Speculum
แนวทางแก้ไข
-ก่อนให้บริการต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งาน (หาก Speculum ไม่พอใช้ให้เตรียมหม้อต้ม)
-เปลี่ยนขนาดไม้พันสำลีให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ปัญหาและอุปสรรค
        
ผู้รับบริการส่วนใหญ่ที่มาตรวจเป็นผู้รับบริการรายเก่า ไม่มีผู้รับริการรายใหม่
ข้อเสนอแนะ
         ขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ VIA ให้ผู้รับบริการสามารถได้รับการตรวจได้ภายในอำเภอวัดโบสถ์

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 Evaluate & Information Technology. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย