-------------------------------------------------------------------

1. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร >>>>[ดาวน์โหลดเอกสาร]

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น >>>> [ดาวน์โหลดเอกสาร]

---------------------------------------------------------------------

1. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

2. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 3 หมวด (จำนวน 69 รายการ) >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

---------------------------------------------------------------------จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 
contatore visitewebsite counter