-------------------------------------------------------------------

1. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร >>>>[ดาวน์โหลดเอกสาร]

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น >>>> [ดาวน์โหลดเอกสาร]

---------------------------------------------------------------------

1. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศขายวัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 29 รายการ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

2. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

3. รายงานผลการเปิดซองซื้อวัสดุ 3 หมวด >>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

---------------------------------------------------------------------จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 
contatore visitewebsite counter