-------------------------------------------------------------------

1. แบบกรอกข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

2. แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

3. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร >>>>[ดาวน์โหลดเอกสาร]

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น >>>> [ดาวน์โหลดเอกสาร]

---------------------------------------------------------------------

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ >>>[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ >>>[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 
contatore visitewebsite counter