ข่าวประชาสัมพันธ์

1. โปรแกรมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2558 >>>>[ดาวน์โหลดโปรแกรม]

2. แบบกรอกข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

3. แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

4. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

2.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

3.ราคากลางครุภัณฑ์และคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

สาระสุขภาพ จาก ศูนย์อนามัยที่ 9

 

การฝึกปฏิบัติตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี

อนามัยน่ารู้ สู้โรค เมอร์ส

สารเคมีในโฟมบรรจุอาหาร

กรมอนามัยขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8"