ข่าวประชาสัมพันธ์

1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รายงานผลการเปิดซองสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โปรแกรมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2558 >>>>[ดาวน์โหลดโปรแกรม]

2. แบบกรอกข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

3. แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

4. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

6. โปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดาวน์โหลดคู่มือ]

7. ไฟล์เอกสารนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในวัยเรียนสำหรับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตรวจราชการเขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์]

สาระสุขภาพ จาก ศูนย์อนามัยที่ 9

 

เรื่องกล้วยน้ำว้า

การฝึกปฏิบัติตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี

ฝึกลูกหลานให้คุ้นเคยกับน้ำตั้งแต่เด็ก

สูตรสุขภาพดี ทุกฤดู