-------------------------------------------------------------------

1. แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

2. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร >>>>[ดาวน์โหลดเอกสาร]

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น >>>> [ดาวน์โหลดเอกสาร]

---------------------------------------------------------------------

1. รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

2. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศขายวัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 29 รายการ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

---------------------------------------------------------------------จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 
contatore visitewebsite counter