ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

[ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม]

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รายงานผลการประกวดราคาเครื่องนึ่งจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า)

ขนาด 250 ลิตร [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

2. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการ จำนวน 1 งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

3. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ(ระบบไฟฟ้า) ขนาด 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โปรแกรมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2558 >>>>[ดาวน์โหลดโปรแกรม]

2. แบบกรอกข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

3. แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

4. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

[ดาวน์โหลดเอกสาร]

6. โปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดาวน์โหลดคู่มือ]

7. ไฟล์เอกสารนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในวัยเรียนสำหรับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตรวจราชการเขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์]

สาระสุขภาพ จาก ศูนย์อนามัยที่ 9

 

การฝึกปฏิบัติตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี

การใช้ยา

สวนสมุนไพร

ฝึกลูกหลานให้คุ้นเคยกับน้ำตั้งแต่เด็ก