ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

1.ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มีความประสงค์จะขายพัสดุที่ชำรุด เสี่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 17 รายการ

[ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

2. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก รายงานผลการประกวดราคาเครื่องนึ่งจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้า)

ขนาด 250 ลิตร [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

3. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่พักข้าราชการ จำนวน 1 งาน

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

4. ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยแรงดันไอน้ำ(ระบบไฟฟ้า)

ขนาด 250 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง [ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม]

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. โปรแกรมทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข 27 พย. 58

[ดาวน์โหลดโปรแกรม] [วิธีการติดตั้ง]

2. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

[ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม]

3. โปรแกรมประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 2558 >>>>[ดาวน์โหลดโปรแกรม]

4. แบบกรอกข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ >>>>[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

5. แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

[ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม]

6. โปรแกรมการเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กและประเมินผลรายบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดาวน์โหลดคู่มือ]

7. ไฟล์เอกสารนำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินงานส่งเสริมโภชนาการในวัยเรียนสำหรับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตรวจราชการเขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์]

สาระสุขภาพ จาก ศูนย์อนามัยที่ 9

 

ล้างมือให้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค

การดูแลสุขภาพช่องปาก

สวนสมุนไพร

ฝึกลูกหลานให้คุ้นเคยกับน้ำตั้งแต่เด็ก