-------------------------------------------------------------------

1. แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะบุคลากร >>>>[ดาวน์โหลดเอกสาร]

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน กรณีขอลาศึกษาต่อและอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น >>>> [ดาวน์โหลดเอกสาร]

---------------------------------------------------------------------

1. ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ)จำนวน 1 รายการ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

2. รายงานผลการเปิดซองซื้อวัสดุ 3 หมวด >>> รายละเอียดเพิ่มเติม <<<

3. ราคากลางเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

---------------------------------------------------------------------จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
 
contatore visitewebsite counter